Kategorie

Strona główna

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO METALZBYT SP. Z O.O.

§ 1

Strony umowy, zakres działalności.

 1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.sklep.metalzbyt.com.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez METALZBYT  Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stalowej 1, 10-959 w Olsztynie, NIP: 739-020-03-18, REGON 510501552, spółka zarejestrowana jest w SR w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019440; wysokość kapitału zakładowego 299.850,00 zł; tel. 0-89 532-95-95, 0-89 532-95-88, fax 0-89 533-75-10, e-mail: sklep@metalzbyt.com.pl, zwaną dalej "Sprzedającym";
 2. Użyte w Regulaminie Sklepu Internetowego pojęcia oznaczają:
  1.  "Sprzedający" – jak w pkt. 1,
  2. "Klient" - druga strona umowy, dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu,
  3. Towar” – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,
  4. Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy KC, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.metalzbyt.com.pl
  5. Użytkownik” – osoba fizyczna która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedającego
  6. Serwis” – serwis internetowy umieszczony w szczególności w domenie sklep.metalzbyt.com.pl
  7. Usługa” – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy regulamin.
  8. Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i/lub liczbę Towaru oraz inne treści przewidziane prawem.
 3. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Polski.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sklep ma prawo nie przyjąć zamówienia, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy. W szczególności tych, którzy nadużywali uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn lub złożyli zamówienie w sposób odbiegający od warunków określonych przez Sprzedającego w zaproszeniu do zawarcia umowy.

 § 2

Zawarcie umowy

 1. Treść strony internetowej www.sklep.metalzbyt.com.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.sklep.metalzbyt.com.pl  lub przy użyciu poczty elektronicznej e-mail.
 2. Zamówienia można składać również telefonicznie od  poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu 695 – 110 – 865. Złożenie zamówienia w Sklepie www.sklep.metalzbyt.com.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Przy zamówieniach  e-mailowych oraz telefonicznych Klient każdorazowo potwierdza, że udostępniono mu treść  Regulaminu wraz z załącznikami oraz inne treści przewidziane prawem przed zawarciem umowy, poprzez przesłanie go pocztą  elektroniczną w pliku pdf.
 3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy  reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 1,
 5. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia - niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie - zostanie wysłane pocztą elektroniczną e-mail.
  Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia jeżeli stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu
 6. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedającego Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym.
 7. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym o opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedającego.

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedającego oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać:
  1. pisemnie na adres: METALZBYT Sp. z o.o., ul. Stalowa 1, 10-959 Olsztyn;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@metalzbyt.com.pl
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4

Ceny i opis towarów

 1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy Towarów, stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły. Koszty dostawy na terenie Polski oraz wszelkie inne koszty dodatkowe będą kwotowo podawane w momencie składania zamówienia, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – podawana będzie informacja o obowiązku ich uiszczenia.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, który zostanie wysłany Klientowi wraz z zamówionym towarem. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, co dotyczy w szczególności koloru produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które  wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie  www.sklep.metalzbyt.com.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy Towarów zamieszczone na jego stronie www.sklep.metalzbyt.com.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.
 3. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu Internetowego są cenami obowiązującymi tylko dla zamówień złożonych za pomocą strony Sklepu Internetowego, mailowo  na adres sklep@metalzbyt.com.pl oraz telefonicznie pod nr 695 110 865 lub 89 532 95 88.

§ 5

Warunki płatności

 1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a)      Płatności za pobraniem. Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

b)      Przedpłata na konto - przelew bankowy, przekaz pocztowy. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia    zawarcia Umowy Sprzedaży.

c)      System płatności elektronicznych Przelewy24 umożliwiający korzystanie z kilku kanałów płatności w tym:
• przelewów natychmiastowych Pay-By-Link
• bankowych przelewów elektronicznych
• kart płatniczych
• płatności mobilnych
• BLIK

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

d)      System płatności elektronicznych Paynow umożliwiający korzystanie z kilku kanałów płatności w tym:
• przelewów natychmiastowych
• bankowych przelewów elektronicznych
• kart płatniczych : Visa,Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
• płatności mobilnych
• BLIK

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

e)      Leasing 

Za zgodą Sprzedającego możliwe jest udzielenie przedsiębiorcom usługi leasingowej – na warunkach określonych przez firmę LeaseLink Sp. z o. o. (https://leaselink.pl/). W przypadku sprzedaży leasingowej, o której mowa wyżej, towar zostaje wysłany do Klienta po otrzymaniu przez Sklep pozytywnej decyzji leasingowej oraz uznania rachunku Sprzedającego.

§ 6

Warunki dostawy

 1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” –  Załącznik Nr 1 Regulaminu, oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:a) Przesyłka kurierska,b) Odbiór osobisty w Sklepie (Markecie) przy ul. Stalowej 1, 10-959 Olsztyn (zwolniony z konieczności ponoszenia kosztów dostawy).
 4. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta adres. Dostawa następuje do pierwszych drzwi, np. do drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy w Olsztynie przy ulicy Stalowej 1 w godzinach od 7:00 do 17:00, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru osobistego opłata za dostawę  nie jest pobierana.
 5. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez Klienta adres. Dostawa następuje do pierwszych drzwi, np. do drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy w Olsztynie przy ulicy Stalowej 1 w godzinach od 7:00 do 17:00, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru osobistego opłata za dostawę  nie jest pobierana.
 6. O możliwości odebrania zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez wiadomość sms. W celu odbioru towaru należy przedstawić  dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer zamówienia).
 7. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia (cena brutto towaru określona w §4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu + koszt transportu wynikający z cennika lub indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym), a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym obowiązującym terminem dostawy jest termin realizacji zamówienia widniejący na stronie internetowej Sklepu w dniu wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Płatność obejmuje kwotę zamówienia obejmującą cenę brutto towaru określoną w §4 pkt. 1 niniejszego Regulaminu + koszt transportu wynikający z cennika lub z indywidualnych ustaleń ze Sprzedającym.
 9. Dostępność towarów i orientacyjne terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. Termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a towar nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi Towar porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.
 10. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 11. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.
 12. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

a)      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne Pzelewy24- od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b)      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przedpłata na konto (przelew bankowy, przekaz pocztowy) - od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedającego,

b)      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c)      W przypadku sprzedaży na raty – od dnia uznania konta rozliczeniowego Sprzedającego.

    13. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.

 § 7

Reklamacje towaru uszkodzonego w czasie transportu

 1. W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, Klient jest zobowiązany sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki. W protokole tym daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu muszą być jednakowe. W uwagach należy zaznaczyć, że sprzęt był zapakowany w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny wypełniony woreczkami dystansowymi z powietrzem. Jeżeli towar dostarczono na palecie, Klient zobowiązany jest zamieścić w protokole szkody informację "dostarczono na palecie".  W przypadkach kiedy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, daty będą rozbieżne, protokół będzie niekompletny itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i reklamację w firmie kurierskiej. Jeśli protokół szkody zostanie spisany prawidłowo, reklamację u przewoźnika składa Sprzedający, a Klient otrzymuje wymieniony towar lub zwrot gotówki. Klient ma również możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego. Klient, który zaniechał obowiązków, o których mowa wyżej, przejmuje ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabywa produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał.
 2. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi w trybie podanym wyżej  i jednocześnie zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego na adres mailowy sklep@metalzbyt.com.pl

 § 8

Rękojmia za wady

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: METALZBYT Sp. z o.o., ul. Stalowa 1, 10-959 Olsztyn
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) do Sprzedającego i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego w zakładce „Dokument reklamacji” – Załącznik Nr 2 regulaminu ).

 6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Towaru na koszt Sprzedającego na adres ul. METALZBYT Sp. z o.o., ul. Stalowa 1, 10-959 Olsztyn.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedający wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży korespondencją na adres: METALZBYT Sp. z o.o., ul. Stalowa 1, 10-959 Olsztyn, lub drogą elektroniczną na adres email: sklep@metalzbyt.com.pl. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartym w załączniku nr 3.
 3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik  wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 4. Stosowny formularz odstąpienia od umowy sprzedaży jest przesyłany Klientowi wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji oraz stanowi Załącznik Nr 3 do Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego). To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 6. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: METALZBYT Sp. z o.o., ul. Stalowa 1, 10-959 Olsztyn. W przeciwnym razie Sprzedający jest uprawniony do potrącenia z ceny kosztów ponownego opakowania. Przy zwrocie towarów paletowych Klient zobowiązany jest zabezpieczyć produkt na palecie, na której został on dostarczony. Towary odesłane bez palety nie zostaną przyjęte.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności, nie jest on uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w zakupionych towarach, np. usuwania plomby, numeru seryjnego lub innych porównywalnych zabezpieczeń, jak również naklejonej folii ochronnej, a także rejestrowania produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to  niezbędne dla sprawdzenia towaru i jego normalnej eksploatacji.
 10. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient. UWAGA! Przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowane.
 11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towaru od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 § 10

Prawo własności

 1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania pełnej zapłaty za towar przez Klienta. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

 § 11

Gwarancja

 1. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów.
 2. Klient może otrzymać gwarancję producenta na dany produkt – na warunkach wynikających z załączanej do towaru, indywidualnej karty gwarancyjnej. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w otrzymanej karcie gwarancyjnej, za pośrednictwem punktów serwisowych producenta. Towar odesłany do naprawy należy starannie zapakować, aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu.
 3. Reklamacje z tytułu Gwarancji:

a)       Klient może zgłaszać za pośrednictwem Sprzedającego. W tym celu należy przesłać Zgłoszenie reklamacyjne do Sklepu Internetowego METALZBYT  Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Stalowej 1,  a także jeżeli wynika to z udzielonej gwarancji, bezpośrednio do autoryzowanego serwisu wskazanego w dokumencie gwarancyjnym Towaru;

b)      Klient może samodzielnie reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji).


§ 12

Koszty naprawy / kosztorys szacunkowy

 1. Jeżeli Klient odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty sporządzenia kosztorysu, ewentualnej naprawy i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów).

§ 13

Marki i nazwy towarów

 1. Wszystkie nazwy towarów i marek oraz znaki firmowe użyte w Sklepie lub na jego stronach internetowych są własnością producentów. Przy używaniu dostarczonych towarów należy przestrzegać praw ochrony, które przysługują osobom trzecim.

 § 14

Ochrona danych osobowych

 Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę METALZBYT Sp. z o.o. danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.sklep.metalzbyt.com.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów METALZBYT Sp. z o.o., jak w szczególności:

a)      marketing bezpośredni własnych produktów lub usług METALZBYT Sp. z o.o.,

b)      dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.)

      2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną wyżej. Klientowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez METALZBYT Sp. z o.o. Szczegółowe uregulowania, informacje i pouczenia związane z ochroną danych osobowych Klienta znajdują na stronie internetowej Sklepu i są dostępne po kliknięciu niniejszego łącza: Polityka prywatności.

§ 15

Pozostałe klauzule

 1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją skuteczność. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym terminie, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo sądu powszechnego.

 § 16

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 • https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 • https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214),

b)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c)      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 17

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. W przypadku zawierania i wypełniania umów obowiązuje prawo polskie.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedającym rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

Zarząd METALZBYT Sp. z o.o

 

Załącznik nr 1

 SPOSOBY DOSTAWY TOWARÓW ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO  METALZBYT Sp. z o.o. z/s w Olsztynie

1.     Przesyłka kurierska/Przesyłka paczkomatowa

Zakupione produkty wysyłane są kurierem po wcześniejszej wpłacie na podane w zamówieniu konto lub za pobraniem. Firma Metalzbyt Sp. z o.o. korzysta z usług firm kurierskich DPD oraz InPost.

W przypadku płatności przez Przelewy24 lub Płatności przy odbiorze, zamówienia złożone do godz. 11:00 wysyłamy tego samego dnia roboczego.

W przypadku płatności przelewem bankowym wysyłka towaru następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto bankowe. Czas zaksięgowania wpłaty to zazwyczaj od 10 min (w przypadku gdy przelew jest realizowany w obrębie tego samego banku) do 24 godzin (licząc tylko dni robocze).

Dostawa towaru trwa zazwyczaj od 1 – 3 dni roboczych. Może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy Metalzbyt sp. z o.o. o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie. Aby otrzymać informację o przybliżonym terminie dostawy należy skontaktować się z obsługą Klienta pod numerem 695 - 110 – 865 lub wysyłając maila na adres : sklep@metalzbyt.com.pl .

2.     Odbiór osobisty w Sklepie przy ul. Stalowej 1, 10-959 Olsztyn

Odbiór osobisty jest możliwy dopiero po otrzymaniu od Nas mailowej (lub sms'owej) informacji „Zamówienie gotowe do odbioru”. Przewidywany czas kompletacji zamówienia to od 1 do 2 dni.

 

 CENNIK DOSTAWY TOWARÓW ZAKUPIONYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO  METALZBYT Sp. z o.o. z/s w Olsztynie

1.    Odbiór osobisty w Sklepie przy ul. Stalowej 1, 10-959 Olsztyn

darmowa dostawa

Odbiór osobisty jest możliwy dopiero po otrzymaniu od Nas mailowej (lub sms'owej) informacji „Zamówienie gotowe do odbioru”. Przewidywany czas kompletacji zamówienia to od 1 do 2 dni.

 2.    Zamówienie powyżej 250 zł 

darmowa dostawa dla krajowych przesyłek standardowych o wadze nieprzekraczającej 30kg *

*  Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element. Maksymalna wysokość: 175 cm (najdłuższy bok)

W przypadku zwrotu całości lub części zamówienia, jeżeli ostateczna wartość zamówienia jest mniejsza niż 250 zł, zasady darmowej dostawy przestają obowiązywać a sklep Metalzbyt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów wysyłki pierwotnego zamówienia z należności wobec Klienta.

3.    Koszty dostawy zamówień krajowych przesyłek poniżej 250 zł oraz przesyłek niestandardowych: 

Sposób dostawy

Waga w kg

Cena brutto
paczka standardowa

Pobranie

Paczka niestandardowa

Kurier DPD ⃰

do 31,5 kg  

17,00

21,00 zł

plus 15 zł

powyżej 31,5 do 40,0 kg

39,00

43,00 zł

plus 15 zł

powyżej 40,0 do 50,0 kg

46,00

50,00 zł

plus 15 zł

Kurier InPost ⃰ 

do 30 kg

13,00 zł

15,00 zł

plus 9 zł

powyżej 30,0 do 40,0 kg

54,00 zł

56,00 zł

plus 9 zł

powyżej 40,0 do 50,0 kg

67,00 zł

69,00 zł

plus 9 zł

Paczkomat

InPost

do wymiarów:

41 x 38 x 64 cm,

25 kg

14,00 zł

16,00 zł

Nie dotyczy

( Ceny zawierają : koszt usługi kurierskiej , podatek Vat, obowiązkowe koszty ubezpieczenia przesyłki za pobraniem, opłatę za usługę pobrania oraz opłaty paliwowe naliczane przez przewoźników).

*  Paczka standardowa - Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element. Maksymalna waga rzeczywista: 50 kg. Maksymalna wysokość: 175 cm (najdłuższy bok). Wysokość + szerokość + długość <= 300 cm

Maksymalna kwota pobrania wynosi 15000 zł.

Paczka niestandardowa - Paczka nie będąca prostopadłościanem o nieregularnym kształcie, kulistym, cylindrycznym, owalnym . W przypadku gdy zakupionego towaru nie uda się zakwalifikować jako paczki standardowej, Biuro Obsługi Klienta naszego sklepu skontaktuje się z Państwem przed nadaniem przesyłki i ewentualnym naliczeniem dodatkowych kosztów transportu.

**  Paczka standardowa - Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element. Maksymalna waga rzeczywista: 50 kg. Maksymalna wysokość: 120 cm (najdłuższy bok). Wysokość + szerokość + długość <= 220 cm

Maksymalna kwota pobrania wynosi 5000 zł.

Paczka niestandardowa - Paczka, której jeden z wymiarów przekracza 120 cm lub której suma wymiarów (długość + szerokość + wysokość) przekracza 220 cm. Paczką niestandardową są również: elementy o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym, o nieregularnych kształtach lub/i z wystającymi elementami. W przypadku gdy zakupionego towaru nie uda się zakwalifikować jako paczki standardowej, Biuro Obsługi Klienta naszego sklepu skontaktuje się z Państwem przed nadaniem przesyłki i ewentualnym naliczeniem dodatkowych kosztów transportu.

4.     Koszty dostawy zamówienia krajowych przesyłek paletowych: 

 

Paczki /Palety ****

Cena brutto

Pobranie

Przesyłka paletowa

powyżej 50,0 do 300,0 kg

150,00

plus 4 zł

powyżej 300,0 do 500,0 kg

162,00

plus 4 zł

powyżej 500,0 do 700,0 kg

190,00

plus 4 zł

( Ceny zawierają : koszt usługi kurierskiej, podatek Vat, oraz opłaty paliwowe naliczane przez przewoźników )

**** Maksymalna waga palety - 700 kg.  Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm.  Maksymalna wysokość ładunku (razem z paletą) = 180 cm.  Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys. Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu.

5.     Koszty dostawy za granicę / Delivery abroad

Koszt ewentualnej dostawy za granicę Polski jest ustalany indywidualnie do każdego zamówienia.  O koszty dostawy do Państw europejskich prosimy pytać pod numerem telefonu 0048695110865 lub wysłać e-mail na adres sklep@metalzbyt.com.pl.

If you wish to be informed of delivery costs to  European countries, please dial 0048695110865 or send us an email sklep@metalzbyt.com.pl.

 

Załącznik nr 2

 

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY NR ….

 

Sporządzony w dniu............................w związku ze zgłoszeniem reklamacji nr ......

z dnia .......................

 

Imię i nazwisko nabywcy .........................................................................................

Dokładny adres .........................................................................................................

Nr telefonu ................................................................................................................

Data wydania towaru ................................................................................................

Nr dowodu zakupu.................... ........................z dnia ..............................................

Rodzaj towaru ...........................................................................................................

Typ ............................................................................................................................

Cena ................ .........................................................................................................

Data produkcji ............... ...........................................................................................

Inne cechy..................................................................................................................

...................................................................................................................................

Producent .................................................................................................................

 

Dokładny opis niezgodności towaru z umową.........................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

 

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji: ( *niepotrzebne- skreślić )

 

*nieodpłatna wymiana na nowy bez zbędnej zwłoki

*nieodpłatna naprawa bez zbędnej zwłoki

 

 

Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe lub nie mogłyby nastąpić w odpowiednim czasie to nabywca może żądać odstąpienia od umowy - zwrotu zapłaconej ceny

 

 

 

podpis nabywcy.................................................

 

( Obowiązkiem konsumenta jest udowodnienie, że kupił dany towar właśnie w tym sklepie.

Dowodem na to jest posiadanie paragonu, faktury vat lub wydruku z karty płatniczej. Jeżeli dochodzi do zwrotu pieniędzy za towar niezgodny z umową, konsument otrzymuje

kwotę równą zapłaconej, niezależnie od tego czy cena tego towaru od dnia zakupu wzrosła czy została obniżona.)

 

 

 

 

 

Decyzja sprzedawcy..........................................................................

 

Uzasadnienie....................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

................................. .......................................................................

 

Załącznik nr 3

 

...................................                                                                                             ...................., dnia .................... 20…..r.

...................................

...................................

...................................

/imię, nazwisko, adres, nr telefonu konsumenta/

METALZBYT Sp. z o.o.

Ul. Stalowa 1

10-959 Olsztyn

Tel. 89 532-95-95, 0-89 532-95-88

Fax: 89 533-75-10

sklep@metalzbyt.com.pl 

FORMULARZ ZWROTU

(OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ)

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego Metalzbyt Sp. z o.o  z/s w Olsztynie, w dniu  ......................

ZAMÓWIENIE

L.P.

NR. ZAMÓWIENIA

NAZWA PRODUKTU

INDEKS

ILOŚĆ ZWRACANYCH SZTUK

CENA

ZWRACAM

(oznacz X zwracany produkt)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

otrzymany dnia  ...........................

Zwrotu wpłaconej przeze mnie kwoty proszę dokonać na następujący nr rachunku bankowego:

........................................................................................................................................................................................................................

 

 

 .....................................        /podpis klienta/ 

Zwrotu artykułów można dokonać do 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Przyjmujemy jedynie nieużywane produkty.

Aby dokonać zwrotu, wypełnij formularz zwrotu załączony do paczki lub zaloguj się do swojego konta na www.sklep.metalzbyt.com.pl i pobierz formularz online. Wypełniony i podpisany dokument włóż do przesyłki zwrotnej.

Wyślij paczkę na adres: METALZBYT Sp. z o.o. Ul. Stalowa 1,10-959 Olsztyn

Zwrot pieniędzy na konto podane podczas procedury zwrotu zajmuje maksymalnie 14 dni.

Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient. UWAGA! Przesyłki pobraniowe nie będą przyjmowanie.