Kategorie

Strona główna

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Metalzbyt Sp. z o.o., ul. Stalowa 1, 10-959 Olsztyn REGON:  510501552, NIP: 739-020-03-18,
 2. Dane osobowe podane podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w serwisie sklep.metalzbyt.com.pl.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Serwisu, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) i w celach marketingowych Sprzedającego (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą).
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google, Sprzedający otrzymuje z tych serwisów adres e-mail Użytkownika oraz imię i nazwisko, jeśli są udostępnione.
 4. Nick zarejestrowanego Użytkownika będzie publikowany przy jego aktywnościach w serwisie. W takim wypadku będą one dostępne dla wszystkich Użytkowników (również niezarejestrowanych). W razie zaistnienia takiej konieczności dane Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo :
      dostępu do treści swoich danych — art. 15 RODO.
      do sprostowania danych — art. 16 RODO.
      do usunięcia danych— art. 17 RODO.
      do ograniczenia przetwarzania danych — art.18 RODO.
      do przenoszenia danych — art. 20 RODO.
      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — art. 21 RODO.
      do cofnięcia zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres sklep@metalzbyt.com.pl
 6. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w serwisie.
 7. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, na które Użytkownik wyraził osobną opcjonalną zgodę (w przypadkach gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody).
 8. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Sprzedającego na adres: sklep@metalzbyt.com.pl
 9. Sprzedający traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Sprzedający stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
 10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zostało powierzone:

·        OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 5/1, w zakresie niezbędnym do przechowywania (hostowania) Serwisu,

·        InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków ; zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000543759, NIP: 6793108059, REGON: 360781085, ,  w zakresie niezbędnym do wysyłki towaru.

·        InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków; zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000418380, nr NIP: 6793081395, ,  w zakresie niezbędnym do wysyłki towaru.

·        DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15,  w zakresie niezbędnym do wysyłki towaru.

·     PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności

·     Metabowerke GmbH Metabo-Allee 1 D-72622 Nürtingen oraz Metabo Polska Sp. z.o.o. Ul. Gdynska 28 73-110 Stargard w zakresie rejestracji gwarancji zakupionych urządzeń

·     LeaseLink spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy kredytowej

·    mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590484, z numerem identyfikacji podatkowej NIP: 522-304-78-91, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość na dzień 01.01.2021 wynosi 14.500.000 złotych, w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności Paynow

·   mBank S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego # aktualna wysokość kapitału zakładowego , którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2021 r. wynosi 169.468.160 złotych, w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności Paynow

 1. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez osoby odwiedzające Serwis z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z u.ś.d.e.
 2. Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Sprzedającemu dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w zakładce Polityka plików cookies
 3. Sprzedający jest w posiadaniu adresów IP, z których osoby odwiedzające Serwis przeglądają zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 4. Niniejszy dokument dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Sprzedający nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW,  na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 6. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
 • Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,
 • Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,
 1. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
 • kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.